KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ustawa - dotychczas

Aktualnie obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została uchwalona 8 czerwca 2001 roku. Weszła w życie dopiero 1 stycznia 2006 roku. Nigdy nie powstały do niej przepisy wykonawcze i nie został powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu. W 2013 roku, w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w treści ustawy, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad nową regulacją zawodu psychologa. W tym samym roku, w tej sprawie przeprowadzone zostały drogą elektroniczną konsultacje społeczne (w środowisku psychologów i studentów psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi), których efektem było powstanie 17.02.2014 roku tzw. Białej Księgi.

We wrześniu 2015 roku powstał projekt założeń do nowej ustawy na bazie prac prowadzonych w Ministerstwie, wspólnie z przedstawicielami środowiska psychologów. W październiku 2015 Polskie Towarzystwo Psychologiczne zgłosiło jeszcze uwagi do założeń do nowej ustawy. Założenia do nowej ustawy oraz uwagi do nich przekazywane do Ministerstwa nie zostały opracowane i poddane dalszej pracy legislacyjnej. Wstępną wersję projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przygotowało w 2015 roku  Polskie Towarzystwo Psychologiczne. PTP przez szereg lat prowadziło działania  na rzecz Ustawy i można je prześledzić na stronie Towarzystwa.

W styczniu 2016 Ministerstwo wstrzymało prace nad nową regulacją zawodu psychologa. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo nie wznawiało prac przez ponad dwa lata.

W lipcu 2017 roku Polskie Towarzystwo Psychologiczne złożyło przygotowany przez siebie w 2015 roku wstępny projekt nowej ustawy o zawodzie w kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W lipcu 2018 roku przekazało go środowisku psychologów do konsultacji, w tym OZZP.

W wyniku podjętych w 2018 roku przez OZZP działań (patrz niżej), ostatecznie w listopadzie 2018 r Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wznowieniu prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

Ustawa – co dalej ?

OZZP od początku swego istnienia miało w planach ponowne przeprowadzenie konsultacji społecznych w środowisku psychologów, zbierających oczekiwania i potrzeby tego środowiska związane z treścią nowej Ustawy. Dlatego w 2018 roku, równolegle do działań mających na celu doprowadzenie do wznowienia prac nad nową ustawą, OZZP prowadziło prace nad projektem konsultacji środowiskowych w tej sprawie.

Od sierpnia do grudnia 2018 prowadzona była dyskusja w grupie Porozumienie Psychologów na portalu społecznościowym FB, podczas której psychologowie mogli dyskutować o zapisach aktualnej Ustawy i istniejących propozycjach nowej, a przede wszystkim przedstawić własne propozycje rozwiązań.

W 2019 r. na podstawie zgłoszonych różnymi drogami sugestii ze strony psychologów, OZZP stworzyło ankietę, w której zapytano środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby  związane z treścią nowej Ustawy.

Ankieta skierowana była do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo oraz dawała możliwość wyrażenia własnego zdania niezależnie od poglądów.

W maju 2020 roku Raport z badań trafił, za pośrednictwem OZZP do MRPiPS jako opinia środowiska psychologów wyrażona w toku prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa. Został również udostępniony opinii publicznej podczas konferencji prasowej i opublikowany na stronie internetowej OZZP i w mediach społecznościowych. Raport oraz infografiki poglądowe na podstawie jego treści dostępne są do pobrania. Zachęcamy również do zapoznania się z historią dotychczasowych działań OZZP związanych z walką o nową ustawę o zawodzie psychologa - działania i korespondencja dostępne są poniżej w Kalendarium, a aktywność medialna do przejrzenia w zakładce Media.

Dokumenty do pobrania

Raport z badań OZZP dotyczący przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
Ustawa o zawodzie psychologa - 08.06.2001

Biała księga - 17.02.2014
Uzupełnienie Białej Księgi - 07.2014
Projekt założeń do nowej Ustawy - 09.2015
Uwagi do Założeń do Ustawy - 10.2015
Wstępny projekt Ustawy - 2015
Opinia prawna na temat zawodu psychologa jako zawodu medycznego

Kalendarium wydarzeń związanych z ustawą o zawodzie psychologa

 • 2.06.2020 – konferencja prasowa i udostępnienie opinii publicznej Raportu z badania przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 27.05.2020OZZP przekazało do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Raport swojego autorstwa, z badania ankietowego przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 27.05.2020 - odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wskazująca na to, że projekt regulacji prawnej zawodu psychologa jest na końcowym etapie opracowania.
 • 12.05.2020 - interpelacja poselska do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opracowania nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa.
 • 11.05.2020 list do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie z członkami zespołu pracującego aktualnie w Ministerstwie nad nową ustawą o zawodzie psychologa w celu przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez OZZP, w których udział wzięło 4277 psychologów.
 • 14.04.2020 - odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na list OZZP, w którym ministerstwo przedstawia podstawowe założenia nowego projektu ustawy.
 • 23.03.2020 - list do Prezesa Rady Ministrów z apelem o pilne wprowadzenie regulacji prawnych zawodu psychologa.
 • 5.02.2020 - pismo z prośbą o spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy.
 • 8.10.2019 - debata ekspercka na temat uregulowań prawnych zawodu psychologa w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.
 • 17.09.2019 - list otwarty do kandydatów na posłów i senatorów z apelem o zaangażowanie na rzecz regulacji prawnej zawodu psychologa.
 • 14.09.2019 - odpowiedż Ministerswa Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej na list OZZP.
 • 24.07.2019 - odpowiedź z Ministerstwa Rrodziny, Pracy i Polityki Społecznej na list Rzecznika Praw Pacjenta.
 • 5.07.2019 - list do nowej Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie z przedstawicielami OZZP w sprawie regulacji zawodu psychologa.
 • 30.06.2019zakończenie zbierania danych w badaniu opinii środowiska psychologów w sprawie ustawy o zawodzie psychologa; trwają prace nad raportem z badania.
 • 12.06.2019 - odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na pismo OZZP z dn. 15.05.2019 r.
 • 15.05.2019 - pismo do Minister Elżbiety Rafalskiej w sprawie wznowienia prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 15.02.2019ruszają badania opinii środowiska psychologów nt. ustawy o zawodzie psychologa.
 • 31.12.2018OZZP rozpoczyna badania pilotażowe elektronicznej ankiety dotyczącej ustawy o zawodzie psychologa wśród sędziów kompetentnych.
 • 10.12.2018 - korespondencja Rzecznika Praw Pacjenta do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 7.12.2018OZZP otrzymuje odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wznowienia prac nad projektem nowej, kompleksowej ustawy o zawodzie psychologa.
 • 12.10.2018w związku z brakiem odpowiedzi na złożony dnia 22.09.2018 list otwarty, OZZP wysyła pismo do pani minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o ustalenie konkretnego terminu spotkania z reprezentantami środowiska psychologów w sprawie ich ustawy.
 • 22.09.2018psychologowie z całej Polski zbierają się w Warszawie, by z hasłami, transparentami, banerami, zaprotestować przeciwko brakowi uregulowań prawnych ich zawodu. Pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewodniczący OZZP Sławomir Makowski odczytuje List Otwarty skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej. Następnie wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Sarnicką i sekretarz Aleksandrą Bednarską składają list w Ministerstwie.
 • 14.09.2018 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wysyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o rozważenie możliwości spotkania Pani Minister z przedstawicielami OZZP oraz pisemne odniesienie się do problemu braku uregulowań prawnych zawodu psychologa w Polsce, a konkretnie braku czynnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 13.09.2018 – do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysłana zostaje informacja o planowanych na 22.09.2018 r. działaniach OZZP  z prośbą o spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską. Tego samego dnia Przewodniczący OZZP wysyła do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pismo z informacją o zaplanowanym na 22 września 2018 r. marszu psychologów pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zamiarze wręczenia Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej listu otwartego wzywającego do natychmiastowego wszczęcia prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. OZZP zwraca się do Premiera RP z prośbą o wsparcie.
 • 6.08.2018 – spotkanie wiceprzewodniczącej Katarzyny Sarnickiej i sekretarz Aleksandry Bednarskiej z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i pozyskanie poparcia w staraniach o wznowienie prac nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 12.07.2018odpowiedź z MPiPS na pismo OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 12.07.2018 – konsultacje projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który powstał w latach 2010-2015 we współpracy PTP i psychologów z innych stowarzyszeń. OZZP planuje modyfikacje tego projektu. Chcemy ponowić konsultacje i zgodnie z aktualnymi potrzebami wszystkich psychologów stworzyć projekt ustawy nowoczesnej.
 • 9.07.2018 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działań na rzecz ustawy. Udział wzięli: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Aleksandra Bednarska.
 • 15.06.2018 – pisma do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o poparcie dzialań OZZP skierowanych na prace nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 15.06.2018 – pozyskanie poparcia OPZZ w działaniach OZZP na rzecz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 11.04.2018 – udział OZZP, PTP i konsultanta ds. psychologii klinicznej woj. mazowieckiego w Parlamentarnym Zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
 • 17.03.2018 – uchwałą Zarządu Krajowego powołana zostaje grupa robocza ds. analizy aktów prawnych i lobbingu.
 • 10.10.2017 – spotkanie przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A. Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP: Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 24.09.2017 – podczas Kongresu PTP powstaje pomysł Forum Psychologów, mającego współpracować na rzecz regulacji prawnej zawodu i lobbingu politycznego.
 • 30.06.2017 – przez cały okres czerwca trwały działania, mające na celu podjęcie współpracy OZZP kancelarią prawną.
 • 28.06.2017 – zebranie Zarządu Głównego PTP, na którym wiceprzewodniczący OZZP Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu Związku.
 • 30.05.2017 – spotkanie w sprawie współpracy z PTP. W spotkaniu udział wzięli – Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Ksenia Sławińska, Wojciech Anczurowski.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art