KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Program OZZP

 1. Integracja środowiska

  Realizując jeden z podstawowych celów Związku, jakim jest integracja środowiska należy upowszechniać wiedzę na temat istnienia OZZP i możliwości przyłączenia się do niego. Promocja OZZP może odbywać się m.in. poprzez obecność przedstawicieli Związku na oficjalnych spotkaniach, udział w nieformalnych spotkaniach w grupach koleżeńskich, poprzez media społecznościowe oraz mailing bezpośredni. Aby to osiągnąć należy przygotować informację dotyczącą formalnego przebiegu przyłączania się do związku, w tym tworzenia oddziałów terenowych. Informacja powinna zawierać wykaz korzyści, jakie płyną z członkostwa w związku oraz jakie benefity będą mieć oddziały terenowe, aby chciały stać się częścią OZZP.
 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom

  Przy zgłoszeniu członkostwa w OZZP każdy powinien określić obszar, w którym się specjalizuje, czy byłby w stanie zaangażować się w sprawy związku. Wówczas możliwe byłoby stworzenie listy osób „kto jest kim”, aby wiedzieć, do kogo można kierować poszczególne problemy (np. udział w spotkaniu na południu/północy kraju, praca nad promocją w mediach, pisanie artykułów, organizacja spotkań, pozyskiwanie funduszy, itp.).
  W celu zapewnienia sprawnej komunikacji i możliwości uzyskiwania wiedzy dla osób, które będą chciały przystąpić do związku oraz innych zainteresowanych działaniami OZZP (np. mediów) należy opracować sposób obiegu informacji oraz wyznaczyć 2-3 osoby, które będą pełnić rolę koordynatorów ds. promocji. Koordynatorzy będą odpowiedzialni za kontakt z psychologami, którzy będą poszukiwali informacji, będą zadawały pytania, na temat działalności OZZP, zgłaszali swoje problemy, pisali z prośbą o zajęcie stanowiska etc. Wyznaczenie taki osób pozwoli uniknąć chaosu komunikacyjnego i przypisać odpowiedzialność wykonywanie tych konkretnych zadań (które z kolei mogłyby delegować poszczególne działania innymi członkom).
 3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach

  Dobra koordynacja działań wymaga wyznaczenia liderów w poszczególnych województwach, czy mniejszych regionach którzy będą odpowiedzialni za stworzenie struktury związkowej w swoim regionie. Liderzy powinni organizować spotkania z psychologami-przedstawicielami różnych branż, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizowania swoich postulatów dotyczących poprawy standardów i warunków pracy.
 4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów

  W celu integrowania jak największej ilości osób ze środowiska, których rozmaite interesy będą reprezentowane przez OZZP konieczne wydaje się utworzenie sekcji Związku i wyznaczenie koordynatorów tych sekcji. Koordynatorzy będą w pierwszej kolejności odpowiedzialni za ustalenie, co według psychologów działających w różnych branżach stanowi najistotniejsze i najpilniejsze problemy oraz jakie są pomysły na ich rozwiązanie.
 5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi

  Rozważenie czy nie byłoby konieczności napisania Ustawy o zawodzie psychologa na nowo? Ścisła współpraca w tym względzie z PTP oraz innymi organizacjami zainteresowanym konstruktywnymi zmianami w tym względzie.
 6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat

  Lekarze nie muszą płacić za swoje specjalizacje. Należy się zastanowić czy takie traktowanie psychologów nie jest dyskryminacją w stosunku do innych zawodów medycznych. W tym względzie wskazana jest ścisła współpraca z Konsultantami ds. specjalizacji w psychologii klinicznej