KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

O nas

OZZP jest związkiem zawodowym, powstał z myślą o zjednoczeniu środowiska psychologów w Polsce i skutecznego walczenia o jego interesy.  Pragniemy reprezentować interesy psychologów wszystkich specjalności. W swoje szeregi przyjmujemy psychologów z całego kraju, bez względu na to w jakiej branży pracują.
Członkiem związku może zostać również psycholog pracujący w ramach własnej działalności, kontraktu czy na umowę cywilnoprawną a także aktualnie niepracujący.

Więcej w Statut OZZP i zakładce Członkostwo

Co to znaczy, że jesteśmy związkiem zawodowym?

Związek zawodowy to jeden z rodzajów organizacji społecznych - organizacja zawodowa. Działa na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, ma osobowość prawną i jest zarejestrowany w KRS. Jest samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji, zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności. Związki zawodowe mogą zrzeszać się w grupy związków zawodowych zwane centralami związkowymi.

W odróżnieniu od innych podobnych organizacji społecznych, pracodawcy, na mocy przepisów prawa, są zobowiązani konsultować się ze związkiem zawodowym i z nim współpracować, a związek zawodowy ma swoje legalne narzędzia nacisku na pracodawcę.
Więcej w zakładce Akty prawne.

Jak powstał związek zawodowy psychologów i jak działa?

OZZP jest jedyną i pierwszą w Polsce organizacją zawodowa zrzeszającą psychologów o zasięgu ogólnopolskim. Idea powstania OZZP zrodziła się wśród psychologów z całej Polski zrzeszonych w lokalnych związkach zawodowych.
Więcej w zakładce Historia i rozwój organizacji.

OZZP jest zrzeszony w centrali związkowej - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych www.opzz.org.pl/

Działamy na trzech poziomach:

 • lokalnym (oddziały terenowe) - interwencje w konkretnych zakładach pracy na rzecz konkretnych psychologów lub grup psychologów.

  Aby uzyskać indywidualną pomoc - interwencję i/lub wsparcie doradcze w zakresie swojej sytuacji zawodowej należy zostać członkiem OZZP.
  Więcej na ten temat w zakładce Członkostwo.
  Członkowie związku oprócz wsparcia prawnego mogą korzystać też z innych form wsparcia, w tym finansowego, o ile jest to związane z jego sytuacją zawodową.
  Interwencje Związku na rzecz grupy psychologów również dotyczą osób będących członkami Związku zatrudnionymi u pracodawcy w odniesieniu do którego ma miejsce interwencja.
 • ogólnopolskim (Zarząd Krajowy) - działania na rzecz całego środowiska psychologów w Polsce.

  Interwencje Związku na tym poziomie oznaczają udział w konsultacjach aktów prawnych, inicjowanie powstawania nowych aktów prawnych dotyczących sytuacji zawodowej psychologów, będących członkami Związku. To również reprezentowanie Związku w Radach Dialogu Społecznego, zespołach trójstronnych, w Sejmie i Senacie, na Komisjach Parlamentarnych, a także wobec wszystkich organów władzy i innych instytucji i organizacji, które mają wpływ na sytuację zawodową psychologów.
 • centralnym (centrala związkowa OPZZ) - udział w szerszych działaniach związkowych wspólnych z innymi związkami zawodowymi zrzeszającymi członków innych grup zawodowych, a należących również do OPZZ np. wspólne protesty pracowników sektora budżetowego czy walka o zmiany w przepisach na rzecz wielu innych pracowników.

Jakie są cele naszego Związku?

 • reprezentowanie psychologów wobec pracodawców, organów władzy i innych instytucji,
 • obrona praw pracowniczych, walka o warunki pracy zgodne z BHP i ze standardami pracy w zawodzie oraz godne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • walka o godność i prestiż zawodu psychologa, czego podstawą jest doprowadzenie do skutecznego wdrożenia w życie nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Więcej na temat naszych celów w Programie OZZP

To właśnie uregulowanie zawodu psychologa i uczynienie go formalnie zawodem zaufania publicznego jest kluczowe w realizacji wszystkich naszych celów: od właściwego wynagradzania i warunków pracy po wyznaczenie granic kompetencji zawodu, standardy wykonywania zawodu, a także zadbanie o jakość kształcenia w zawodzie i jego finansowanie. Zrobiliśmy już bardzo wiele w tym zakresie, z doprowadzeniem do utworzenia projektu nowej ustawy o zawodzie włącznie. Więcej na ten temat w zakładce Ustawa. Szczegółowe informacje na temat naszych dotychczasowych działań, wypowiedzi pisemnych, w tym udziału w konsultacjach społecznych aktów prawnych oraz wypowiedzi w mediach znajdują się w zakładkach Aktualności i Media.

Zapraszamy do współpracy i przynależności do naszej organizacji wszystkich psychologów. Zarówno tych, którzy chcą skorzystać z ochrony związkowej, indywidualnego wsparcia, aby nie pozostać samotnym w sytuacji konfliktu z pracodawcą, jak również tych, którzy chcą po prostu dołączyć do organizacji, która realnie i skutecznie podejmuje działania na rzecz środowiska psychologów. Zapraszamy też te osoby, które chcą same takie działania podjąć, realizować własne inicjatywy i poznać ludzi podobnie zaangażowanych.

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć