KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

6 września 2023 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dzięki działaniom OZZP - uwzględniono uwagi środowiska odnośnie kwalifikacji psychologów. M.in. wg nowej regulacji czas pracy (w latach) jest liczony dla każdego stanowiska psychologa od początku zatrudnienia, nawet dla stanowisk "specjalista". Dotychczas staż pracy na stanowisku psychologa specjalisty był liczony od uzyskaniu tytułu specjalisty psychologii klinicznej, co znacznie wydłużało ścieżkę awansu zawodowego w naszej grupie zawodowej.

28 sierpnia OZZP udostępnia ważne dane w zakresie kwalifikacji psychologów zatrudnianych w przedszkolach i szkołach w całej Polsce

Dane zebrała Sekcja Oświaty OZZP pod przewodnictwem Patrycji Orłowskiej. Informacje uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej, od Kuratoriów Oświaty ze wszystkich województw.

Okazuje się, że polskich szkołach i przedszkolach zatrudniane są na stanowiskach psychologów również osoby, bez ukończonych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Zapraszamy do zapoznania się z grafikami

grafika1a
grafika1a
grafika1a

21 sierpnia w siedzibie Rady Miasta Warszawy odbyło się spotkanie na szczeblu samorządowym oraz społecznym “Mapa Psychozdrowia w Szkole”, które miało na celu wypracowanie wspólnych postulatów oraz rozwiązań dotyczycących wsparcia wsparcia psychologicznego dla uczniów i uczennic. Z ramienia OZZP wzięła w nim udział koordynatorka sekcji oświaty Patrycja Orłowska, która przedstawiła postulaty stricte związane z problemami środowiska psychologów szkolnych.

25 lipca miało miejsce spotkanie połączonych zespołów - Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, któremu przewodniczyła posłanka Marta Golbik oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Edukacji Przyszłości pod kierunkiem posłanki Kingi Gajewskiej. OZZP reprezentowały koordynatorka Sekcji Oświaty Patrycja Orłowska, członkini Zarządu Krajowego OZZP Małgorzata Pyka i członkini Agata Młynarczyk-Burek. Na spotkaniu przedstawiono wyniki raportu Fundacji GrowSpace dotyczącego opieki psychologicznej w szkole. Wybrzmiały takie tematy jak brak specjalistów, brak standardów kształcenia psychologów na uczelniach i słabego ich przygotowania praktycznego. Patrycja Orłowska zwróciła uwagę uczestników m.in. na niepokojący trend zatrudniania na stanowiskach psychologów osób bez właściwych kwalifikacji. Wspomniała też o degradacji tego zawodu poprzez wykonywanie przez psychologów zadań i czynności nie związanych z kwalifikacjami i rodzajem wykształcenia.

5 lipca odbyło się spotkanie on line pomiędzy reprezentacją OZZP, a Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomirem Broniarzem. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. niskich zarobków psychologów szkolnych, jako jednego z głównych czynników wpływających na odchodzenie wykwalifikowanych specjalistów z sektora oświaty.

4 lipca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. uregulowania zawodu psychoterapeuty pod przewodnictwem posłanki Marta Golbik. W spotkaniu OZZP reprezentowali członkowie Zarządu Krajowego OZZP Przewodnicząca Katarzyna Sarnicka i wiceprzewodniczący Sławomir Makowski oraz członek OZZP Adam Zajączkowski. Spotkanie poświęcone było analizie sytuacji w świetle ostatnich zmian w projekcie ustawie o niektórych zawodach medycznych, które to wprowadzają definicję psychoterapii i psychoterapeuty.

4 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, miało miejsce podsumowanie debat i spotkań lokalnych, które odbyły się w całej Polsce w ramach Okrągłego Stołu dla Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Spotkań było 18 i brali w nich udział również członkowie OZZP. Dzięki tym działaniom udało się wypracować postulaty, z których jednym z najważniejszych jest postulat dotyczący ustawy o zawodzie psychologa. Na spotkaniu obecni byli Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka, Wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski, a także Małgorzata Pyka i Patrycja Orłowska.

30 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości z udziałem posłanki Nowej Lowicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. OZZP reprezentowały Monika Szymańska oraz Małgorzata Pyka. W trakcie spotkania omówiono sytuację kobiet na rynku pracy oraz związaną z nią lukę płacową. Zaprezentowano także raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego “Sytuacja Kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”. Wśród rekomendacji znalazły się m.in te dotyczące opracowania narzędzi wspierających aktywność zawodową kobiet, walki ze stereotypami, dyskryminacją oraz monitorowaniem postępów w zakresie równości płci.

23 czerwca miało miejsce połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (przewodnicząca: Posłanka Marta Golbik) oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży (przewodniczący: Senator Jerzy Wcisła). Posiedzenie dotyczyło zmiany w prawie o dostępie osób nieletnich do opieki psychologicznej. OZZP reprezentował członek zarządu krajowego Aleksander Waś.

21 czerwca maja odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. OZZP reprezentował Aleksander Waś członek Zarządu Krajowego. Posiedzenie dotyczyło kwestii podwyżek od 1 lipca dla pracowników ochrony zdrowia.

7 czerwca Wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski wziął udział w roboczym spotkaniu członków Rady OPZZ Branży “Usługi Publiczne” i Zespołu ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych.

30 maja reprezentacja OZZP wzięła udział w debacie z udziałem wiceministra zdrowia Piotra Brombera i Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia, dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia m.in. psychologów. Dysuksja dotyczyłą różnych trudności związanych z realizacją ustawy o podwyżkach. OZZP poruszył również problem wynagradzania psychoterapeutów i nieadekwatnego wyceniania ich kwalifikacji. W spotkaniu udział wzięli Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka oraz Wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski.

20 maja odbyło się pierwsze spotkanie grupy Ekspertów ds. Dzieci i Młodzieży w ramach pracy nad programem profilaktycznym projektu Młode Głowy Fundacji Unaweza i Fundacji Dbam o mój zasięg. OZZP w zespole reprezentuje Justyna Żukowska-Gołębiewska, pełniąca funkcję koordynatorki.

16 maja we Wrocławiu odbył się Okrągły Stół dla Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. OZZP reprezentowała członkini zarządu Małgorzata Pyka. W toku dyskusji opracowano pakiet rekomendacji dotyczących możliwości poprawy ochrony zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

12 maja przedstawicielki OZZP - Patrycja Orłowska i Justyna Żukowska-Gołębiewska wzięły udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Ekspertów projektu “Młode Głowy” Fundacji Unaweza. Powołane zostały zespoły robocze, które będą pracowały nad programem profilaktycznym dedykowanym dla dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli. OZZP będzie pełnił nadzór merytoryczny nad treściami dotyczącymi dzieci.

9 maja na Komisji Zdrowia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie Ustawy o innych zawodach medycznych. Posłowie wspominali również o Ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Na komisji obecni byli Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka oraz Wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski.

8 maja odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które dotyczyło m.in. wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. Na spotkaniu obecny był wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski

1 maja członkowie OZZP byli obecni na obchodach Święta Pracy w Warszawie, gdzie podkreślali rolę psychologa i pokazywali, że nasza praca, to wartość godna wspólnej walki. Pośród obecnych uczestników znalazła się Członkini ZK OZZP Małgorzata Pyka.

27 maja w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy z Okazji “Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” pod patronatem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W posiedzeniu udział wzięli: przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka i wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski. Przy okazji odbyła się rozmowa z Panią Posłanką Urszulą Rusecką na temat projektu Ustawy o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym, oczekującego w komisji, której Pani Posłanka przewodniczy, a także rozmowy z Minister Marleną Maląg i z Marszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim.

24 kwietnia odbyły się dwa spotkania Zespołu ds. zmian w oświacie oraz Zespołu ds. polityki społecznej będących kontynuacją prac w podzespołach tematycznych inicjatywy "Okrągły Stołu Wokół Zdrowia Psychicznego" organizowanego przez Lewicę.

Podczas Zespołu ds. zmian w oświacie OZZP zgłosiło swoje rekomendacje związane z wykonywaniem pracy psychologa w systemie oświaty jako bezpośrednio związane z efektywnością w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Związek reprezentowany był przez koordynatorkę sekcji oświaty OZZP Patrycję Orłowską.

W Zespole ds. polityki społecznej z ramienia OZZP wzięły udział Członkini Zarządu Krajowego OZZP Małgorzata Pyka i członkini Justyna Żukowska-Gołębiewska.

22 kwietnia odbyło szkolenie dla członków OZZP prowadzone przez prawnika na temat najnowszych zmian w Kodeksie Pracy oraz uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Po szkoleniu członkowie dyskutowali na temat obecnej sytuacji psychologów, ustawie o zawodzie psychologa i innych ważnych dla psychologów sprawach.

17 kwietnia w siedzibie Centrali OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości. OZZP reprezentowały Małgorzata Pyka - członkini Zarządu Krajowego oraz członkini Agata Młynarczyk-Burek. Zespół zainicjował prace programowe zmierzające do promowania polityki równości, partycypacji i zapobiegania dyskryminacji.

17 kwietnia opublikowano ogólnopolski raport z badania MŁODE GŁOWY dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród dzieci oraz młodzieży w wieku 10-19 lat. Autorem badań jest Fundacja UNAWEZA, a w zespole eksperckim projektu, który ma zająć się tworzeniem na bazie wyników badań programu profilaktycznego dla szkół, zasiadają m.in. członkinie OZZP Justyna Żukowska-Gołębiewska, Patrycja Orłowska i Agata Młynarczyk-Burek.

Pełny raport do pobrania i więcej informacji na temat projektu: www.mlodeglowy.pl

OZZP rusza z działaniami na rzecz psychologów zatrudnionych w oświacie. 29 marca 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie online nowo powstałej Sekcji psychologów oświaty OZZP, które otworzyła Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka.

10 marca w Sejmie odbył się zorganizowana przez Klub Parlamentarny Lewicy "Okrągły Stół o Problemach Psychiatrii Dzieci i Młodzieży". OZZP reprezentowali; Małgorzata Pyka i Aleksander Waś członkowie Zarządu Krajowego oraz Justyna Żukowska - Gołębiewska i Agata Młynarczyk-Burek członkinie OZZP. Prace będą kontynuowane w zespołach branżowych.

6 marca w Sejmie odbyła się zorganizowana przez Parlamentarny Klub Lewicy konferencja : „Robimy robotę - kobiety na wybory!” OZZP reprezentowała na niej członkini Zarządu Krajowego OZZP Małgorzata Pyka, która jest również reprezentantką OZZP w komisji kobiet OPZZ.

25 lutego psychologowie z OZZP brali udział w konferencji "QUO VADIS PSYCHOLOGIO?" organizowanej przez Krakowski Oddział PTP z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa. Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka została zaproszona jako prelegent by opowiedzieć o naszej ustawie – projekcie złożonym w Sejmie, który obecnie jest w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i czeka na pierwsze czytanie.

15 lutego odbył się kolejny Zespół Trójstronny ds ochrony zdrowia. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka. Na Zespole były omawiane aktualne projekty ustaw, których Ministerstwo Zdrowia jest wnioskodawcą. Były też poruszane tematy związane z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

10 lutego odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. Przedstawiono na nim treści drobnych zmian w projekcie będących wyrazem realizacji uwag z ostatniej opinii BAS oraz przyjęto kolejne drobne uwagi od strony społecznej.

Tego samego dnia odbyła się wspólna konferencja prasowa OZZP i Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa Posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk mająca na celu zaapelowanie do Decydentów o przyspieszenie pierwszego czytania projektu ustawy.

20 grudnia odbyło się spotkanie Rady OPZZ Branży "Usługi Publiczne", w którym brała udział reprezentacja OZZP. Nową przewodniczącą branży została Elżbieta Aleksandrowicz. Głównym tematem był wybór przedstawicieli OPZZ do składu:Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Od stycznia 2023 r. przez 6 miesięcy przedstawiciel OPZZ będzie kierował pracami doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia oraz Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.

14 grudnia Zarząd OZZP spotkał się z przedstawicielkami Ministerstwa Zdrowia: dyrektor Edytą Gadomską i dyrektor Dorotą Olczyk. Omówiono aktualne regulacje zawodu psychologa w obszarze ochrony zdrowia i konieczność szybkiego procedowania ustawy o zawodzie psychologa. Rozmowy dotyczyły również temat projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii.

16 listopada w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. OZZP, jako ekspert, reprezentował członek Zarządu Krajowego OZZP Aleksander Waś. Omówiono zgłaszane uwagi do treści projektu.

14 listopada miała miejsce konferencja "Dramat uzależnień dzieci i młodzieży - współczesne wyzwania w Polsce i Europie", na którą OZZP zostało zaproszone przez Panią Posłankę Martę Golbik. Konferencja odbyła się w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. OZZP reprezentowała członkini terenowego oddziału na Śląsku - Aleksandra Rużyło.

14 listopada Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka została wybrana do Rady OPZZ na kadencję w latach 2022-2026. Rada OPZZ jest jednym z głównych organów władz tego zrzeszenia. Ponadto Małgorzata Pyka została wybrana do komisji programowej na X Kongres OPZZ, który odbędzie się w grudniu 2022 roku.

26 października Reprezentacja OZZP wzięła udział w posiedzeniu. Było ono poświęcone wysłuchaniu strony społecznej odnośnie nowego poselskiego projektu o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera rozwiązania, które mogą utrudniać edukację domową oraz zamrażają możliwość różnorodności w zakresie udziału organizacji pozarządowych w ofercie edukacyjnej dla szkół. Podczas zespołu OZZP wypowiedziało się m.in. na temat kwestii zatrudniania na stanowisku psychologa za zgodą kuratoriów oświatowych, osób nie mających odpowiednich kwalifikacji.

4 października odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. OZZP był reprezentowany przez Małgorzatę Pykę, członkinię Zarządu Krajowego OZZP.

26 września odbyło się robocze spotkanie pomiędzy OZZP, a przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka i wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski . Ministerstwo zdrowia było reprezentowane przez Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia i Edytę Gadomską zastępcę Dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych. Tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły głównie realizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie.

12 września 2022 odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Na posiedzeniu OZZP reprezentowała przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka. Główny temat spotkania dotyczył wdrażania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia.

30 czerwca 2022 r. Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Główny temat to szczegółowe informacje dotyczące realizacji Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w OZ.

W dniach 20 i 21 czerwca 2022 r. w centrali OPZZ odbyło się bardzo ważne szkolenie dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w pracy. Z ramienia OZZP w szkoleniu uczestniczyła członkini ZK Małgorzata Pyka.

7 czerwca 2022r. odbyło się ostatnie posiedzenie pierwszej kadencji Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Uczestniczyła w nim Dorota Wójcik-Małek, członkini Zarządu Krajowego OZZP. Podczas posiedzenia podsumowane zostały 3 lata pracy Rady oraz wzajemnej współpracy tego interdyscyplinarnego zespołu.

4 czerwca 2022 r. członkowie Zarządu Krajowego: Elżbieta Magia-Piotrowska, Małgorzata Pyka i Aleksander Waś - na 30 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej - brali udział w dyskusji nt. Psycholog: zawód zaufania publicznego - regulacje prawne.
Dyskusja dotyczyła projektu Ustawy o zawodzie psychologa, który przyjęty do procedowania w Sejmie (druk nr 2113) czeka obecnie na pierwsze czytanie.
W panelu dyskusyjnym brali udział również:
- dr hab. Rafał Kubiak - prof. UŁ, zastępca dyrektora CEM,
- dr Bartosz M. Radtke,
- mec. Mateusz Michalski.

31 maja 2022 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie OZZP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Zarząd Krajowy OZZP - w składzie Sławomir Makowski, Dorota Wójcik-Małek , Aleksander Waś - spotkał się z Wiceministrem Bromberem i dyrektorami trzech departamentów w MZ: dyr. Gadomską, dyr. Olczyk i dyr. Bydłoniem.

30 maja 2022 r. Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Jednym z punktów obrad był postęp prac nad nowelizacją Ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Delegacja OZZP miała ostatnio przyjemność spotkać się dwukrotnie z Marszałkiem Ryszardem Terleckim - najpierw na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, a 24 maja 2022 r. na osobistym spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym złożonym w Sejmie. Pan Marszałek dostrzega wagę problemów, jaką powoduje brak regulacji zawodu zaufania publicznego, jakim jest psycholog. Dziękujemy bardzo za możliwość spotkania, mamy nadzieję na dalsze procedowanie projektu.

9 maja 2022 r. odbył się Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia, jednym z głównych punktów posiedzenia były uwagi różnych podmiotów do nowelizowanej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w ochronie zdrowia. Na zespole reprezentował nas Aleksander Waś - Członek Zarządu Krajowego.

26 kwietnia 2022 r. odbyło się w Sejmie RP uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy stracili życie na stanowiskach pracy w tragicznych wypadkach, do których ostatnio doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka.
Dyskutowano o roli bezpieczeństwa, prewencji wypadków i higienie pracy oraz o trudnych wyzwaniach, jakie niosą przemiany gospodarcze, społeczne i rynkowe.

21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Sarnicka (Przewodnicząca), Sławomir Makowski (Wiceprzewodniczący), Elżbieta Magia-Piotrowska (Sekretarz), Małgorzata Pyka (Członek Zarządu) - w formie stacjonarnej - Michał Naczyński (Członek Zarządu) oraz Aleksander Waś (Członek Zarządu) - zdalnie.

Spośród zaproszonych osób głos zabrała także Konsultant Krajowa w dziedzinie psychologii klinicznej - dr hab. Bernadetta Izydorczyk. Poparcie dla ustawy wyrazili: prof. M. Harciarek przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, konsultant krajowa w dziedzinie psychologii klinicznej prof. Bernadetta Izydorczyk, przedstawiciele PTP (Andrzej Kędzierski), środowisk akademickich (dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ), Ewa Tatarczak (ZZ Rada Poradnictwa), dr Maria Kujawa (Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce). Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, a także przedstawiciele ministerstw, posłowie.

23 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie, poświęcone ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, a także kwestii wycen świadczeń zdrowotnych. W posiedzeniu wzięła udział Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP. Na komisji potwierdzono wzrost wynagrodzeń m.in. psychologów od 1 lipca br.

21 marca 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej zainicjowane przez Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Trwają prace nad zmianami prawnymi dotyczącymi dostępu do porad psychologa u osób poniżej 18 r.ż. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OZZP - członkowie ZK - Małgorzata Pyka i Aleksander Waś.

17 marca 2022 r. delegacja OZZP - Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski - wzięli udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie RP. Poruszano temat przygotowania Polski do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży. Przewodnicząca OZZP poruszyła temat pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy, a także kwestii procedowania nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Projekt Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został uznany za konstytucyjny. Głosowanie Komisji Ustawodawczej odbyło się 16 marca 2022 r.

11 marca 2022 r. odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży w Senacie RP. W posiedzeniu udział wzięli w formie zdalnej i stacjonarnej: Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP, Małgorzata Pyka oraz Aleksander Waś - członkowie zarządu. Spotkanie było poświęcone zmianom prawnym dotyczącym pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Mocno wybrzmiała kwestia braku regulacji zawodu psychologa - zgłaszana nie tylko ze strony OZZP, ale także studentów psychologii.

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów brali udział w dwóch szkoleniach z interwencji kryzysowej w obliczu wojny w Ukrainie. Szkolenie prowadziła Justyna  Żukowska - Gołębiewska, członkini OZZP. Szkolenie dla członków Związku było bezpłatne. Prowadząca przygotowała także materiały szkoleniowe dla osób, które brały udział w spotkaniu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Polecamy scenariusz i prezentację warsztatu przeciwdziałającego wypaleniu wolontariuszy, którzy są zaangażowani w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy. Warsztat został przygotowany przez Michała Naczyńskiego (Członek Zarządu Krajowego OZZP) i dr Annę Pyszkowską (Uniwersytet Śląski) - psychologów, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych.

Link do scenariusza

Link do prezentacji

2 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia na temat redefinicji świadczeń psychologicznych w psychiatrii dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięli wiceprzewodniczący Sławomir Makowski i członek zarządu Aleksander Waś. Spotkanie miało związek z sytuacją dotyczącą zmniejszenia wycen sesji psychoterapii indywidualnej i porady psychologicznej diagnostycznej.
 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stworzył formularz zgłoszeniowy dla psychologów, którzy chcą zaangażować się w działania pomocowe wobec uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Zebrana baza danych zostanie udostępniona Konsultantom ds. psychologii klinicznej oraz wyznaczonym osobom koordynującym działania pomocowe przy Wojewodach.

LINK DO FORMULARZA

Cytujemy Biuro Prasowe OPZZ:

 Małgorzata Pyka, członkini ZK OZZP, 10 i 17 lutego br. reprezentowała OPZZ na dwóch zdalnych webinariach organizowanych przez European Trade Union Confederation (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych). 

Pierwsze z webinariów dotyczyło wdrożenia dyrektywy o płacy minimalnej, w szczególności możliwości jej implementacji w dobie rosnącej inflacji w całej Unii Europejskiej. W dyskusji wskazano na konieczność zadbania o interesy pracowników oraz zwrócono uwagę na rolę płacy minimalnej w pojmowaniu zasad sprawiedliwości społecznej.

Drugie z webinariów było poświęcone wdrożeniu konwencji nr 190 o eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Podczas spotkania dzielono się doświadczeniami z krajów, które ratyfikowały konwencję, wskazano też na konieczność ratyfikowania jej w całej Unii Europejskiej. Zaplanowano m.in. wystosowanie listu otwartego do prezydenta Francji Emmanuela Macrona w tej sprawie.

Reprezentacja OZZP została zaproszona na spotkanie zorganizowane przez Państwową Komisją do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP). W spotkaniu oprócz OZZP w składzie: Katarzyna Sarnicka, Sławomir Makowski, Małgorzata Pyka i Aleksander Waś brał udział przewodniczący PKDP prof. Błażej Kmieciak, członkowie komisji, jak również prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - prof. Jerzy Samochowiec, przedstawicielki Polska Rada Psychoterapii m.in. prezes Renata Mizerska, a także przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym przewodnicząca PTP Krystyna Panas. Na spotkaniu omawiano tematy trudnej sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, związanej z obniżaniem wymogów dotyczących kwalifikacji i wymiaru zatrudniania psychologów i psychoterapeutów w psychiatrii DiM, obniżeniu o średnio 32% wycen psychoterapii indywidualnej i o 10% porad psychologicznych diagnostycznych. Te obniżki wycen i wymogów zatrudnienia spowodują odpływ wykwalifikowanych specjalistów do sektora prywatnego. Zwrócono uwagę także na konieczność zjednoczenia środowiska.

08.02.2022 odbyło się drugie spotkanie z ministrem Bromberem i dyrektor Olczyk. OZZP reprezentowali: K. Sarnicka, S. Makowski, D. Wójcik-Małek.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce Komisja Zdrowia poświęcona sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Reprezentacja OZZP brała w niej udział - Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski. Polecamy posłuchać nagrania z komisji.

W lutowym posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia wzięła udział Katarzyna Sarnicka, przewodnicząca OZZP. Na spotkaniu przekazano informacje o noweli ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

27 stycznia br. odbyło się spotkanie reprezentacji OZZP w składzie przewodnicząca Katarzyna Sarnicka, członkowie Zarządu Aleksander Waś i Dorota Wójcik - Małek z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, a także z Dorotą Olczyk zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ i Edytą Gadomską zastępcą dyrektora ds. Rozwoju Kadr medycznych przy MZ. Ponadto na spotkaniu była obecna również prof. B. Izydorczyk, Konsultant Krajowa ds. psychologii klinicznej. Na spotkaniu poruszano tematy istotne obecnie dla psychologów w ochronie zdrowia, przede wszystkim kwestie wycen świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii DIM. W przyszłym tygodniu ma się obyć kolejne spotkanie z wiceministrem Piotrem Bromberem. 

12 grudnia powstał Międzywojewódzki Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZP. Oddział ten zrzesza członków z całej Polski, ze wszystkich branż. Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego został p. Igor Burdalski, serdecznie gratulujemy!

2 grudnia br. wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski brał udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Spotkanie poświęcone było kilku tematom:
- Zwiększenie wykorzystania potencjału zawodowego pielęgniarek i położnych
w zakresie już istniejących rozwiązań prawnych
- Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
- Informacja NFZ na temat wzrostu wynagrodzeń pracowników Funduszu
- Sprawy różne
Wiceprzewodniczący zaapelował o pilne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami OZZP w sprawach: kontynuacji reformy psychiatrii oraz wzrostu wycen świadczeń udzielanych przez psychologów w obszarze publicznej Ochrony Zdrowia.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Poświęcone było ono 2 tematom:
- Funduszowi Medycznemu
- Projektowi ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
OZZP na spotkaniu reprezentował Wiceprzewodniczący ZK Sławomir Makowski.

OZZP uczestniczyło w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Podczas posiedzenia ustalono wzrost minimalnego średniego wynagrodzenia dla psychologa klinicznego oraz psychologa bez specjalizacji. Ponadto dzięki staraniom OZZP i OPZZ psycholog kliniczny jest wymieniony i ujęty w tabeli, razem z innymi zawodami medycznymi. Również jest wymieniony psycholog z nazwy w kolejnej pozycji tabeli. Minister ogłosił, że porozumienie było jednogłośnie i oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i wynagrodzeń.

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w radzie uczestniczy członkini ZK OZZP Dorota Wójcik - Małek. W ramach spotkania omawiano wiele tematów dotyczących zdrowia psychicznego, między innymi poruszany był temat ustawy o zawodzie psychologa.
 

Małgorzata Pyka, członkini Zarządu OZZP, uczestniczyła w międzynarodowej Szkole Kobiet PERC. Reprezentowała Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na spotkaniu były kobiety z całego świata, również spoza UE. Spotkanie było poświęcone usługom opiekuńczym i przepływowi pracowników tego sektora między poszczególnymi krajami. Zwracano uwagę na niepłatna prace opiekuńcza kobiet oraz konieczność międzynarodowych uregulowań w tym zakresie.

Delegacja OZZP - p. Katarzyna Sarnicka i p. Sławomir Makowski - wzięli udział w kolejnym Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia, na którym były przedstawione informacje o realizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach z maja tego roku, a także prezentowano wstępne propozycje zmian w ustawie na kolejny rok. Wg ujawnionych danych ok. 270 tysięcy etatów w ochronie zdrowia zostało objętych podwyżką średnio 1000 złoty brutto.

W piątek 15 października Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP i wiceprzewodniczący Sławomir Makowski uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Na posiedzeniu był obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, który przekazał, że porozumienie odnośnie wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, w tym psychologów na kolejny rok ma być zawarte tylko w ramach ustaleń Zespołu do 2-3 tygodni. Obecnie są zbierane postulaty związków zawodowych uczestniczących w rozmowach. OZZP w najbliższym czasie przekaże również swoje postulaty.
 

12.10.2021 r. odbyła się konferencja prasowa w sejmie RP, podczas której ogłoszono zakończenie prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz przedstawiono jego główne założenia. Konferencję prasową rozpoczęło wystąpienie p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dziś (12.10.2021) o 11:00 rozpoczęła się debata na temat "Psycholog w polskich realiach" zorganizowana w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży pod przewodnictwem Pani Poseł Marty Golbik. Inicjatorem debaty jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Zarząd Krajowy OZZP - Małgorzata Pyka i Dominika Morawska - bierze udział w debacie OPZZ pt. BUDOWANIE SIŁY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPRZEZ PARTNERSTWO POKOLENIOWE. Związki zawodowe stanowią podstawę walki o prawa pracownicze.
 
 
 
 
 

Dziś przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka uczestniczyła osobiście w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, na którym był przedstawiony plan dalszych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń, w tym dla grupy psychologów. W posiedzeniu Zespołu brał udział minister Adam Niedzielski. Z ramienia OZZP w posiedzeniu uczestniczył zdalnie także wiceprzewodniczący Sławomir Makowski. W Zespole Trójstronnym oprócz strony rządowej, brały udział związki zawodowe ochrony zdrowia i przedstawiciele pracodawców. Na posiedzeniu podkreślono rolę psychologów, szczególnie w kontekście pandemii i drastycznego wzrostu zaburzeń psychicznych. Kolejne posiedzenie będzie jeszcze we wrześniu, gdzie mają być przedstawione konkretnie informacje na temat dalszych wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia.

Dzisiaj OZZP uczestniczy w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds ochrony zdrowia. Na spotkaniu są omawiane między innymi kwestie związane z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
 

Dzisiaj przewodnicząca OZZP, Katarzyna Sarnicka, uczestniczyła online w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Posiedzenie dot. prawidłowego realizowania ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Dziś w Senacie RP delegacja OZZP wzięła udział w połączonym posiedzeniu dwóch zespołów: senackiego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Tematy dotyczyły przede wszystkim psychologicznych aspektów walki z pandemią, a także aspektów istotnych dla grupy zawodowej psychologów. Delegacja składa się z Katarzyny Sarnickiej (przewodnicząca ZK OZZP), Sławomira Makowskiego (wiceprzewodniczący OZZP), Elżbiety Magii-Piotrowskiej (Sekretarz ZK OZZP), Małgorzaty Pyki (Członek ZK OZZP), Michała Naczyńskiego (Członek ZK OZZP) oraz Aleksandra Waś (członek OZZP, podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej).

Po okresie konsultacji wstępnego projektu ustawy o zawodzie psychologa, przechodzimy do etapu podsumowania tych uwag. Podczas posiedzenia zostały omówione zmiany wprowadzone do projektu po okresie konsultacji oraz przedstawiono najnowszą wersję projektu.
W posiedzeniu oprócz przedstawicieli ZK OZZP brały udział różne organizacje reprezentujące psychologów m.in. Komitet Psychologii PAN, PTP, Konsultant Krajowa ds. Psychologii Klinicznej i konsultanci wojewódzcy.

Dziś Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Posiedzenie poświęcone jest omówieniu skutków wprowadzenia Ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uczestniczyło w konferencji zorganizowanej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja dotyczyła mobbingu i dyskryminacji kobiet w pracy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów reprezentowała Małgorzata Pyka, Członek Zarządu Krajowego OZZP, która wygłosiła prelekcję pt. "Molestowanie w pracy - nowe zagrożenie psychospołeczne?". 

Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, w którym uczestniczy przewodnicząca ZK OZZP Katarzyna Sarnicka. Zespół jest poświęcony zmianom przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych.

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dotyczyło wpływu pandemii na zdrowie psychiczne uczniów. Z ramienia OZZP udział w nim wzięli:
Katarzyna Sarnicka - Przewodnicząca ZK OZZP,
Sławomir Makowski - Wiceprzewodniczący ZK,
Małgorzata Pyka - Członek ZK OZZP.

Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, reprezentował OZZP podczas doraźnego posiedzenia Zespołu problemu ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania poruszył m.in. temat niskiej wyceny świadczeń psychologicznych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje ponowną wycenę świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych I stopnia referencyjności.

Publikujemy list Pani prof. Bernadetty Izydorczyk - Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej - skierowany do OZZP, popierający nasze działania związane z regulacją ustawową zawodu zaufania publicznego, jakim jest psycholog. Dziękujemy bardzo zarówno Pani Konsultant Krajowej, jak również pozostałym konsultantom wojewódzkim za cenne wsparcie.
 

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć