KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Najistotniejsze fakty związane z ustawą to jej uchwalenie 8 czerwca 2001 roku oraz wejście w życie 1 stycznia 2006 roku. W 2013 roku w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w treści ustawy w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej podjęto decyzje o stworzeniu nowej regulacji zawodu psychologa. W tym samym roku w tej sprawie przeprowadzone zostały droga elektroniczną konsultacje społeczne (w środowisku psychologów i studentów psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi), których efektem było powstanie 17.02.2014 roku tzw. Białej Księgi

We wrześniu 2015 roku powstał Projekt założeń do nowej ustawy na bazie prowadzonych w MPiPS, wspólnie z przedstawicielami środowiska psychologów, prac. W październiku 2015 PTP zgłosiło jeszcze uwagi do założeń do ustawy. Założenia do ustawy oraz uwagi do nich przekazywane do MPiPS nigdy nie zostały opracowane i poddane dalszej pracy legislacyjnej. Wstępną wersję projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przygotowało w 2015 roku  Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wprowadzenie nowej regulacji zawodu psychologa, spowoduje konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku.

W styczniu 2016 Ministerstwo wstrzymało prace nad nowa regulacją zawodu psychologa. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo do dziś dnia analizuje dotychczas wykonane prace oraz porównuje z zaleceniami Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu Zawodów Regulowanych.

W lipcu 2017 roku PTP złożyło wstępny projekt ustawy o zawodzie w kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W lipcu 2018 roku przekazało go do konsultacji OZZP.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu wstępny projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów autorstwa PTP do dyskusji w środowisku. Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie Państwu szeroko udostępniona ankieta on line mająca na celu zebranie Państwa opinii na temat tego projektu.

Pełne kalendarium działań PTP związanych z ustawą można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dokumenty do pobrania

Ustawa o zawodzie psychologa - 08.06.2001
Biała księga - 17.02.2014
Uzupełnienie Białej Księgi - 07.2014
Projekt założeń do nowej Ustawy - 09.2015
Uwagi do Założeń do Ustawy - 10.2015
Wstępny projekt Ustawy - 2015
Opinia prawna na temat zawodu psychologa jako zawodu medycznego

Kalendarium działań OZZP związanych z ustawą o zawodzie psychologa

 • 31.12.2018OZZP rozpoczyna badania pilotażowe elektronicznej ankiety dotyczącej ustawy o zawodzie psychologa wśród sędziów kompetentnych.
 • 7.12.2018OZZP otrzymuje odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wznowienia prac nad projektem nowej, kompleksowej ustawy o zawodzie psychologa.
 • 12.10.2018w związku z brakiem odpowiedzi na złożony dnia 22.09.2018 list otwarty, OZZP wysyła pismo do pani minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o ustalenie konkretnego terminu spotkania z reprezentantami środowiska psychologów w sprawie ich ustawy.
 • 22.09.2018psychologowie z całej Polski zbierają się w Warszawie, by z hasłami, transparentami, banerami, zaprotestować przeciwko brakowi uregulowań prawnych ich zawodu. Pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewodniczący OZZP Sławomir Makowski odczytuje List Otwarty skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej. Następnie wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Sarnicką i sekretarz Aleksandrą Bednarską składają list w Ministerstwie.
 • 14.09.2018 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wysyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o rozważenie możliwości spotkania Pani Minister z przedstawicielami OZZP oraz pisemne odniesienie się do problemu braku uregulowań prawnych zawodu psychologa w Polsce, a konkretnie braku czynnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 13.09.2018 – do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysłana zostaje informacja o planowanych na 22.09.2018 r. działaniach OZZP  z prośbą o spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską. Tego samego dnia Przewodniczący OZZP wysyła do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pismo z informacją o zaplanowanym na 22 września 2018 r. marszu psychologów pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zamiarze wręczenia Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej listu otwartego wzywającego do natychmiastowego wszczęcia prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. OZZP zwraca się do Premiera RP z prośbą o wsparcie.
 • 6.08.2018 – spotkanie wiceprzewodniczącej Katarzyny Sarnickiej i sekretarz Aleksandry Bednarskiej z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i pozyskanie poparcia w staraniach o wznowienie prac nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 12.07.2018odpowiedź z MPiPS na pismo OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 12.07.2018 – konsultacje projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który powstał w latach 2010-2015 we współpracy PTP i psychologów z innych stowarzyszeń. OZZP planuje modyfikacje tego projektu. Chcemy ponowić konsultacje i zgodnie z aktualnymi potrzebami wszystkich psychologów stworzyć projekt ustawy nowoczesnej.
 • 9.07.2018 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działań na rzecz ustawy. Udział wzięli: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Aleksandra Bednarska.
 • 15.06.2018 – pisma do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o poparcie dzialań OZZP skierowanych na prace nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 15.06.2018 – pozyskanie poparcia OPZZ w działaniach OZZP na rzecz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 11.04.2018 – udział OZZP, PTP i konsultanta ds. psychologii klinicznej woj. mazowieckiego w Parlamentarnym Zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
 • 17.03.2018 – uchwałą Zarządu Krajowego powołana zostaje grupa robocza ds. analizy aktów prawnych i lobbingu.
 • 14.01.2018 – akt erekcyjny Forum Porozumienia Psychologów.
 • 18.10.2017 – nadal – trwają spotkania z posłami.
 • 10.10.2017 – spotkanie przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A. Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP: Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 24.09.2017 – podczas Kongresu PTP powstaje pomysł Forum Psychologów, mającego współpracować na rzecz regulacji prawnej zawodu i lobbingu politycznego.
 • 30.06.2017 – przez cały okres czerwca trwały działania, mające na celu podjęcie współpracy OZZP kancelarią prawną.
 • 28.06.2017 – zebranie Zarządu Głównego PTP, na którym wiceprzewodniczący OZZP Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu Związku.
 • 30.05.2017 – spotkanie w sprawie współpracy z PTP. W spotkaniu udział wzięli – Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Ksenia Sławińska, Wojciech Anczurowski.
©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art